Abetong har blivit Heidelberg Materials. Läs mer

Stäng

Byggtips till dig som funderar på att bygga häststall eller ridhus

Här är några tips som vi vill ge dig som går i byggtankar. Hör av dig till oss om du vill ha fler tips eller om du har frågor kring tipsen nedan.

Byggtips – tema placering av byggnaden

 • Vilken typ av verksamhet planeras stallet för?
  Om det behövs stora parkeringar för hästtransporter eller dylikt så behöver dessa placeras så att de inte stör verksamheten.

 • Hur ska gödseln hanteras?
  En container ska placeras så nära stallet som möjligt utan att stå i vägen för verksamheten. Tänk på att det ska vara lätt för lastbilen att hämta container vid tömning. Den ska helst stå på en betongplatta.

 • Hur kommer foderleveranser att ske?
  Lastbil med släp tar mycket plats. Räkna med minst 26 m i diametern. Den fria höjden bör vara minst 4,5 m (under grenar och ledningar m m).

 • Om stallet ska ha naturlig ventilation ska hänsyn till omgivande hus, träd och dungar m m tas för att ventilationen ska fungera utan störningar.

 • Tänk på att placera stall och hagar i nära anslutning till varandra.

 • Om vatten och avlopp ska nyetableras så ta kontakt med kommunen.

Byggtips – tema markberedning/schaktning

 • Undersök/utred markförhållandena innan byggnation. Anlita en sakkunnig och gör en geoteknisk undersökning om så krävs.
 • Välj rätt nivå för byggnaden så att vatten från regn och snö kan ledas bort.
 • Planera anslutningspunkter för El, VA och VVS tidigt i processen. Tänk på att vattenledningar måste grävas ner på frostfritt djup alternativt förses med erforderlig isolering.
 • Dränera ordentligt vid byggnaden och även vid paddock och rasthagar med mera.
 • Lägg dagvattenledningar för att avleda vatten från tak och hårdgjorda markytor (minskar risk för vattensamlingar och isbildningar). Sätt lövsilar vid stuprören så att dagvattenledningarna håller sig rena.
 • Anlägg vägar och hårdgjorda ytor i ett tidigt skede så att de även kan användas under byggtiden.

Vill du ha fler tips? Kontakta någon av våra säljare.